Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squash'a

Squash jest sportem rozgrywanym w ograniczonej przestrzeni i z bardzo dużą prędkością. Dla prawidłowego przebiegu gry istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad: 

  • użytkownicy przede wszystkim muszą mieć na względzie bezpieczeństwo, 
  • użytkownicy nie mogą podejmować żadnych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla drugiego użytkownika, 
  • użytkownicy muszą szanować prawa przeciwnika i grać uczciwie.

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu do gry w squasha.

2. Korty czynne są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 22.00, zaś w soboty od 8.00 do 20.00 i w niedziele od godziny 8.00 do 16.00.

3. Wszyscy użytkownicy korzystający z kortów zobowiązani są używać okularów ochronnych podczas gry.

4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą rodziców lub pełnoletnich opiekunów .

5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kortu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących użytkownikami obiektu sportowego.

6. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów.

7. Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż dwie osoby.

8. Rezerwacji dokonać można telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można gotówką w kasie obiektu.

9. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.

10. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.

 

Korzystanie z kortu

1. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie osoby zaopatrzone w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking” . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy obsługi mają prawo odmowy wejścia korzystającego na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. W przypadku rezygnacji korzystającego z wykupionego terminu rezerwacji kortów – wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

2. Na terenie kortu i obiektu sportowego zabrania się;

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

b) palenia tytoniu, palenina e-papierosów,

c) wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do obiektu pod ich wpływem,

d) używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

e) używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry,

f) żucia gumy,

g) wnoszenia napojów w szklanych lub w otwartych naczyniach.

3. Karta wstępu lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w obiekcie.

4. Za rzeczy pozostawione w szatni, w tym w szafkach lub na korcie Klub nie ponosi odpowiedzialności.

5. W recepcji istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową i karną za zniszczenie sprzętu i wyposażenia, które są wynikiem jego działań.

7. Użytkownik kortu zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w obiekcie.

8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub przepisów porządkowych uprawniony pracownik ma prawo do wyproszenia klienta z obiektu bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.

 

Bezpieczeństwo i zdrowie:

1. Z oferty mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Przed rozpoczęciem gry zaleca się przeprowadzenie prawidłowej rozgrzewki oraz używanie podczas gry ochronnych okularów.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.

5. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.