Regulamin korzystania z usług Klubu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU PROWADZONEGO PRZEZ „4 ACTIVE” Maciej Dywel Centrum Fitness & Squash z siedzibą w Trzciance, ul. 27 Stycznia 60A posiadającą numer Regon: 360026064 oraz numer NIP: 7642067475

I. DEFINICJE

 1. „4Active”– „4 ACTIVE” Maciej Dywel Centrum Fitness & Squash
 2. "Klub" - obiekt sportowo – rekreacyjny prowadzony przez 4Active.
 3. "Umowa Korzystania z usług Klubu" zwana dalej „Umową”- umowa przyznająca status Klubowicza.
 4. "Klubowicz" – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. „Pierwszy miesiąc rozliczeniowy” – miesięczny okres, którego początek biegnie od dnia podpisania Umowy do dnia poprzedzającego dzień odpowiadający dacie zawarcia umowy w kolejnym miesiącu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa.
 2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet wstępu, zwany w dalszej części Regulaminu Karnetem.
 3. Klubowicz przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, dostępnym w Klubie, w gablotach informacyjnych, w holu głównym.
 4. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia Umowy, na okres trwania Umowy.
 5. Karnet można nabyć w Klubie.
 6. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, zobowiązana jest podpisać Umowę, w obecności przedstawiciela ustawowego, za pisemną jego zgodą.
 7. Umowa może zostać zawarta na czas określony: sześciu lub dwunastu miesięcy bądź na czas nieokreślony.
 8. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu okresu wypowiedzenia, dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 9. Karnet wydany w związku z zawarciem Umowy, wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia karnetu osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych karnetów.
 10. Klubowicz może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy, na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Klubu oraz zdaniu przez Klubowicza wydanego w związku z zawarciem Umowy karnetu.
 11. Osoba trzecia, na rzecz której przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z Umowy zobowiązana jest spełnić wszelkie warunki określone niniejszym Regulaminem.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 13. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia prawa wstępu na teren Klubu osobie, która nie okaże karnetu bądź jeżeli dane widniejące na karnecie będą odmienne od danych znajdujących się na dokumencie okazanym zgodnie z postanowieniami pkt. II ust. 12 powyżej.
 14. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu zagubienia lub kradzieży w Klubie, za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu zakupu karnetu (faktury, paragonu, umowy).
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Umowy bez podawania przyczyny.
 16. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu musi spełnić następujące warunki: a. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie, b. uiścić cenę zakupu wynikającą z Umowy, w sposób określony niniejszym Regulaminem i Umową, c. uiścić opłatę wpisową, d. uiścić kaucję w wysokości 10,00 zł brutto za wyrobienie karty wstępu, zwanej dalej karnetem, która to kaucja podlega zwrotowi w momencie oddania karty wstępu, pod warunkiem, że karnet nie jest fizycznie uszkodzony, e. złożyć oświadczenie, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług Klubu. f. złożyć oświadczenie, iż jest świadoma zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, pozostającymi w sprzeczności z dostosowaną przez pracowników Klubu intensywnością i rodzajem ćwiczeń oraz pozostającymi w sprzeczności z jej aktualnym stanem zdrowia i kondycją fizyczną, g. złożyć oświadczenie, iż bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 17. Oświadczenia, o których mowa powyżej osób, o których mowa w zdaniu drugim pkt. I ust. 5 niniejszego Regulaminu, muszą być podpisane w obecności przedstawiciela ustawowego.
 18. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza wyrządzoną przez innych użytkowników Klubu – innych Klubowiczów bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Klubu.
 21. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po podpisaniu Umowy zawierającej oświadczenia, o których mowa w punkcie II ust. 17 lit. e, f, g jak również uregulowaniu ceny zakupu Karnetu oraz wszystkich innych opłat określonych niniejszym Regulaminem.
 22. W przypadku zawarcia umowy na czas określony Klubowicz zobowiązany jest dokonać płatności z góry - jednorazowo za cały okres trwania Umowy.
 23. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony Klubowicz zobowiązany jest dokonywać comiesięcznych płatności, w wysokości określonej Umową. Zapłaty za pierwszy miesiąc obowiązywania Umowy, Klubowicz zobowiązany jest dokonać w dniu podpisania Umowy.
 24. Za opóźnienie w zapłacie 4Active naliczy odsetki umowne w wysokości 150% odsetek ustawowych za opóźnienie liczone zgodne z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego.
 25. W przypadku płatności dokonywanych comiesięcznie (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony), Klubowicz zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej opłaty z góry, nie później aniżeli w dniu rozpoczęcia kolejnego miesiąca obowiązywania Umowy.
 26. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconych już wcześniej usług (dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas określony), przez okres nie dłuższy aniżeli 2 miesiące, Klubowicz otrzyma prawo skorzystania z tychże usług w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby i siły wyższej).
 27. W przypadku nie uregulowania przez Klubowicza ceny zakupu Karnetu lub innych opłat lub niestosownego zachowania na terenie Klubu, 4Active zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, a nawet rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Klub uprawniona jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy również w innych przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.
 28. Umowa może zostać rozwiązana przez 4Active w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja Umowy może zaszkodzić reputacji i interesom Obiektu Sportowego, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

 1. Usługi wliczone w cenę zakupu Karnetu oraz usługi płatne dodatkowo określone są na stronie internetowej klubu.
 2. 4Active zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu świadczonych usług , na co Klubowicz niniejszym wyraża zgodę. 4Active w wykonaniu Umowy umożliwi również korzystanie z nowo dostępnych usług, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości, a zaliczających się do usług wliczonych w cenę karnetu.
 3. Jeżeli pakiet usług świadczonych przez Klub ulegnie zmniejszeniu , klubowiczowi przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

 1. Godziny otwarcia klubu
 2. 4Active zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.
 3. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, określonych rodzajem zakupionego karnetu, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Klubowiczów.
 4. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu lub innym ogólnodostępnym miejscu.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Klubowiczów z siedmiodniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat. Jednocześnie Umowa zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
 6. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Klub.
 7. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Klubowiczów umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 8. Rzeczy wartościowe Klubowicz winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.
 9. Szafki odzieżowe w szatniach Klubu są zamykane na kłódki. Każdy Klubowicz zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki, bądź jeżeli nie będzie jej posiadał może zakupić ją w Dziale Obsługi Klienta. Klubowicz jest zobowiązany po zakończeniu korzystania z usług Klubu zabrać swoją kłódkę. Jeżeli w danym dniu po zamknięciu klubu w jakakolwiek szafce pozostanie zamknięta kłódka, kłódka ta zostanie przecięta. Zawartość szafki przez okres jednego miesiąca będzie znajdowała się w Dziale Obsługi Klienta. Po upływie jednego miesiąca zawartość szafki może zostać usunięta z terenu Klubu. 4Active nie zwraca równowartości pozostawionych przez Klubowiczów zamkniętych kłódek, które na skutek pozostawienia musiały zostać rozcięte.
 10. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.
 11. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.
 12. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa w pkt. 9
 13. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje odpowiednie obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe na zmianę.
 14. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 15. Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.
 16. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego i spokojnego zachowania się na terenie Klubu, wyrażonego brakiem używania wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się, rzucania sztangielek i innego sprzętu siłowego na parkiet.
 17. Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 18. Klubowicz zobowiązuje się do nie wnoszenia na sale ćwiczeń siłowych, aerobiku i innych pomieszczeń szklanych i otwartych naczyń, oraz plecaków i toreb sportowych.
 19. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
 20. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.
 21. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w uwagi na konieczność oddania ich do serwisu celem przeprowadzenia niezbędnych napraw bądź czynności konserwacyjnych.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobic, spinning oraz innych zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
 23. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie.
 24. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego dokonywania zapisu na takie zajęcia. Klubowicz może dokonać rezerwacji poprzez internet, logując się na stronie Klubu, telefonicznie bądź w recepcji Klubu.
 25. Klubowicz, rezygnujący z udziału w zajęciach grupowych, zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji, co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Trzykrotne niestawienie się na zarezerwowanych uprzednio zajęciach grupowych wystepujace w okresie 7 dni oraz niepoinformowanie o anulowaniu rezerwacji co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć, skutkuje automatyczną blokadą możliwości dokonania rezerwacji na okres 14 dni drogą internetową. Istnieje wówczas możliwość dokonania rezerwacji telefonicznej bądź bezpośrednio w recepcji Klubu.
 26. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w barze Klubu.
 27. Klubowicz jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.
 28. W przypadku gdy Klub ma możliwość udostępnienia Klubowiczom bezpłatnych miejsc postojowych, zasady korzystania z nich określa odrębny regulamin dostępny w Klubie, w gablotach informacyjnych, w holu głównym Klubu.

V. RODZAJE KARNETÓW

 1. 4Active oferuje następujące rodzaje karnetów:
  • KARNET OPEN ­ zapewnia nieograniczony dostęp do usług fitness w godzinach otwarcia klubu przez 7 dni w tygodniu.
  • KARNET SQUASH – zapewnia ograniczony dostęp 5 lub 10 wejść na kort oraz sauny, możliwość skorzystania ze strefy siłowej za dodatkową opłatą 5 zł/wejście
  • Strona zastrzega sobie blokadę rezerwacji internetowej na zajęcia grupowe przez okres 14 dni, w przypadku nie stawienia się na zarezerwowane wcześniej zajęcia, występujące trzykrotnie w okresie 7 dni, bez wcześniejszego poinformowania Klub o anulowaniu rezerwacji z co najmniej 4 godzinnym wyprzedzeniem. Wówczas istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej bądź w recepcji Klubu.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest 4Active.
 2. Dane osobowe Klubowiczów będą przetwarzanie przez 4Active zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją Umowy korzystania z Usług Klubu.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych nie jest obligatoryjne.
 5. Dane osobowe Klubowiczów nie będą przekazywane innym podmiotom ani udostępniane osobom trzecim. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Klubowicz zobowiązany jest do informowania 4Active o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, oraz adresu do korespondencji, w tym także adresu do korespondencji elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Pisma wysyłane na podane 4Active adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 2. 4Active zobowiązana jest do wystawienia rachunku bądź faktury na żądanie Klienta.
 3. W zakresie nieuregulowanym Umową i mniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. 4Active jest uprawniona do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Klubu usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 6. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania powyższego regulaminu.